Obchodní podmínky

1) Obecná ustanovení

1.a) Obchodní podmínky podnikající fyzické osoby dle živnostenského zákona Jana Kralertová, se sídlem podnikání Košťálkova 1104/4, Praha, 182 00, IČO: 74486012 upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vzniknou v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, která se uzavírá mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou v rámci internetového obchodu prodávajícího www.kosmetikacity.cz

 

1.b) Pokud kupující není konečným spotřebitelem, tak se obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím řeší podle individuálně sjednaných podmínek. Prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. V tomto případě informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

1.c) Tyto obchodní podmínky se netýkají osob, které mají v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, které jsou právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2) Uzavření kupní smlouvy

2.a) Nabídka zboží, která je v rámci webového obchodu www.kosmetikacity.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

2.b) Objednávka, kterou učiní kupující prostřednictvím internetového obchodu www.kosmetikacity.cz nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.c) Kupující může zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí až do momentu odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

2.d) Kupní smlouva se uzavírá přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Přijetím se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovné přijetí prodávajícího prostřednictvím emailu.

2.e) Ceny zboží a služeb (např. poštovné), které jsou uvedené na webovém obchodě jsou v korunách českých včetně příslušné sazby DPH podle platné legislativy.

2.f) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.g) Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, prodávající je archivuje pro účel jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

3) Platební podmínky

3.a) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
I) v hotovosti při převzetí v kosmetickém salonu
II) platba předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího;
III) u stávajících registrovaných zákazníků v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

3.b) Prodávající zasílá se zbožím kupujícímu doklad o prodeji, který neslouží jako daňový doklad. Daňový doklad zasílá prodávající elektronicky na písemné (emailem) či telefonické vyžádání kupujícího.

4) Přeprava a dodání zboží

4.a) Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na www.kosmetikacity.cz.

4.b) Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat obal zboží, jestli není porušen a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. Je-li shledáno porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.c) V případě, že je na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, tedy náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5) Odstoupení od smlouvy

5.a) Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího.

5.b) V případě, že se od smlouvy odstoupí, kupní smlouva se zruší od počátku. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.c) Pokud se odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejně jak je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající nemá povinnost vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.d) Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím a to i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy, přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

5.e) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit:
při dodávce zboží v uzavřeném obalu, kterou spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

5.f) Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.g) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.h) Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

6) Práva z vadného plnění

6.a) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:
I) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
II) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
III) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
IV) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
V) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.b) Ustanovení uvedená v čl. 6.a) I) těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.c) Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím.

6.d) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
I) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
II) na přiměřenou slevu z kupní ceny;
III) na odstoupení od smlouvy.

6.e) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

6.f) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Jana Kralertová, se sídlem podnikání Košťálkova 1104/4, Praha 8, 182 00 nebo osobně v salonu Kosmetika City, Čajkovského 19, Praha 3 Žižkov, 130 00.

6.g) Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

6.g). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy salon@kosmetikacity.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7) Ochrana osobních údajů

7.a) Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.

7.b) Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

7.c) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2015.